Catalā / Espaņol  ·  TEL. 933 751 402 · EMAIL info@escolasantaeulalia.com
Catalā / Espaņol  · 

PREINSCRIPCIĶ

Criteris del barem de punts


Els criteris de prioritat generals són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.

  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.

  Cada centre té una àrea d’influència per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins l’àrea d’influència del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.

  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins l’àrea d’influència del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.

  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de l’àrea d’influència del centre, se sumen 15 punts.

  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de l’àrea d’influència del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

   Podeu consultar quina és l’àrea d’influència de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins l’àrea d’influència i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins l’àrea d’influència del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.

  És quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

 4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.

  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

 

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola.
  En rebre la sol·licitud de preinscripció el centre consulta les dades del padró per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. 
  En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. 
  Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.
  Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. 
  Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.